• 04
  • 01
  • 03
  • 02

Staż zawodowy

Staże zawodowe

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu po zakończeniu szkoleń i zdaniu egzaminu rozpoczyna staż u pracodawców województwa śląskiego. Trwa on nieprzerwanie od 18 marca do 30 czerwca 2014 roku (8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu).

Ważna jest tu definicja stażu:

Pod pojęciem stażu rozumie się nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Jest odmienna formą rozwoju zawodowego od praktyk, a różnica polega na tym, iż praktyka jest elementem szkolenia, etapem nauki realizowanym wg określonego harmonogramu zajęć pod okiem nauczyciela. Staż co do zasady bardziej przypomina pracę, wymaga większej samodzielności i umiejętności. Stażysta/tka także pracuje pod opieką opiekuna stażu, jednak jest to bardziej opieka formalna niż merytoryczna. Różnica jest o tyle ważna, iż zależy nam na tym, by nasi stażyści pracowali na równi z pracownikami firm, w których odbywają staż - przynosi to większa szansę na zatrudnienie bądź lepsze rekomendacje.

 

Za staż przysługuje uczestnikom stypendium stażowe oraz koszty dojazdu.

 

Miejsce stażu jest wybierane na 3 sposoby:

 

UWAGA!
Osoby, które kształcą się stacjonarnie w trybie dziennym należy interpretować jako: „osoby nie spełniające kryterium gotowości do podjęcia zatrudnienia”. Osoby te nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL (czyli w naszym projekcie).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego